متن کامل: دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واكنش هاي تاريكي – قسمت نهم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               حشرات به گونه معمول فاقد متابوليسم ثانوية توليدي براي توليد تركيبات دفاعي خود مي باشند، ولي به جاي آن در بسياري موارد ، از متابوليت هاي ثانويه اي ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واكنش هاي تاريكي – قسمت هشتم

بعد از پاره شدن سلول به كمك عوامل بيماريزا، اين تركيبات ممكن می باشد در اثر فعاليت آنزيم هاي هيدروليزكنندة موجود در سيتوزول سلول تجزيه مي شوند و در اختيار عامل بيماريزا قرار گرفته و به آگليكون هاي فعال ذيربط هيدروليز مي شوند (توضیح درشكل شمارة 241) . اهميت اين ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

فرمت word : دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واكنش هاي تاريكي – قسمت هفتم

ب- ساير آلكالوئيدها- ترپنوئيدها موقعي كه با متابوليت هاي اسيدهاي آمينه تركيب مي شوند در توليد بسياري از آلكالوئيدها تأثیر دارند، ولي در موارد معدودي مشتقات استرولي متابوليت هاي ثانويه ممكن می باشد تمامي اتم هاي ساختمان آلكالوئيد را به استثناي نيتروژن تامين كنند. اتم ازت اين آلكالوئيدها در آخرين ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

فرمت ورد: دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واكنش هاي تاريكي – قسمت ششم

مشتقات الكلي اين اسيدهاي آلي حلقوي، ناپايدار هستند و در صورت عدم نياز گليكوليزله مي شوند و يا در صورت نياز سلولاز طريق تشكيل پيوندهاي شيميايي كربن- كربن و كربن- اكسيژن، در غشاي ور به رشد سلول، پليمريزيه شده و به ليگنين تبديل مي شوند. واكنش هاي پليمريزاسيون اكسيدي براي ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

دانلود فایل: دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واكنش هاي تاريكي – قسمت پنجم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      اثبات اهميت بازيافت امونياك به كم بهره گیری از مهاركننده هاي ويژه اي نسبت به آنزيم گلوتامين سنتتاز (GS) مانند متيونين سولفوكسيمين و فسينوتريسين امكان پذير می ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واكنش هاي تاريكي – قسمت چهارم

مطالعاي كه روي گياه لوبيا انجام گرفته می باشد بخوبي نشان مي دهد كه آنزيم گلوتامين سنتتاز به وسيلة يك خانوادة كوچك چند ژني رمزگشايي مي گردد. يك مدل ساده از نحوة كنترل ژني توليد اين آنزيم در لوبيا در شكل شماره‌ 231 نشان داده شده می باشد. تأثیر پنجمين ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

منبع تحقیق : دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واكنش هاي تاريكي – قسمت سوم

مقدمه يكي از تركيبات تشكيل دهنده بسياري از مواد مهم موجود در سلولهاي زنده، ازت می باشد. مهمترين اين تركيبات كه بيشتر مورد توجه هستند عبارتند از اسيدهاي آمينه، پروتئين ها (آنزيم) و اسيدهاي نوكلئيك (DNA , RNA) در حالي كه ساير تركيبات ازت دار، مانند پلي آمين ها و ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واكنش هاي تاريكي – قسمت دوم

فعاليت آنزيم ريبولوز بيس فسفات كربوكسيلاز بستگي به سه عامل وابسته به نور دارد: شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               1- PH : در روشنايي به علت پمپ شدن پروتون از استروما به طرف ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

دانلود فرمت ورد: دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واكنش هاي تاريكي – قسمت اول

واكنش هاي تاريكي در اين بخش به اين موضوع مي پردازيم كه مولكول هاي پرانرژي چگونه براي توليد تركيبات قندي يا كربوهيدرات ها مورد استفادة ‌گياه قرار مي گيرند. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                 ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

دانلود پروژه رشته کشاورزی با موضوع گیاهان دارويي – قسمت سوم

همه قسمت های پیکر رویشی علف لیمو (اعم از تازه یا خشک شده) حاوی اسانس می باشند. از این رو، هنگام برداشت، اندامهای خشک شده گیاهان هم بایستی جمع آوری شوند. جدول 4، مقدار اسانس و «سیترال» را رد اندامهای تازه و خشک علف لیمو (گونه پندولوس) نشان می دهد. ادامه مطلب…

توسط f1، قبل