متر را در مقطه وسط جلو روي خط كمر قرار دهيد و آن را از پشت كمر عبور دهيد و اندازه دور كمر را بگيريد. (شكل 4)

قد آستين

دست را به طرف جلو و كمي خميده نگه داريد ، متر را سرشانه قرار دهيد و آن را از روي آرنج تا مچ دست عبور دهيد و قد آستيم را اندازه بگيريد. (شكل 7)

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

///////////////

دور باسن

متر را در نقطه وسط جلو روي خط باسن بزرگ قرار دهيد و آن را از روي برجسته ترين قسمت پشت عبور دهيد و دور باسن را اندازه بگيريد. (شكل 5و6)

اندازه هاي فرعي :

متر يا نورا يباريكي دور كمر ببنديد. (شكل 8)

خط كشي كه قابليت انعطاف خوبي داشته باشد زير بغل قرار دهيد. (شكل 9)

////////////

بلند كف حلقه آستين

متر رار روي مهره برجسته پشت گردن تا خط كمر قرار دهيد.

خط كشي را كه زير بغل قرار داده ايد تا روي مترخم كنيد، به طوري كه با آن زاويه قائمه تشكيل دهد. بلندي كف حلقه آستين را اندازه بگيريد. (شكل 10)

قد بالاتنه پشت تا باسن بزرگ

متر را از مهره برجسته پشت گردن بر روي خط مركزي تا خط كمر و خز باسن بزرگ قرار دهيد و قد بالاتنه تا باسن بزرگ را اندازه بگيريد. (شكل 12)

/////////////

قد بالاتنه پشت تا كمر

متر را از مهره بجسته پشت گردن بر روي خط مركزي تا خط كمر قرار دهيد و قد بالاتنه را اندازه بگيريد. (شكل 11)

قد لباس

متر را از مهره برجسته پشت گردن بر روي خط مركزي تا كمر و خط باسن بزرگ و خط وسط زانو قرار دهيد. قد لباس را تا خط وسط زانو اندازه بگيريد. (شكل 13)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قد بالاتنه جلو با اندازه پشت يقه

متر را از مهره برجسته پشت گردن تا مركز پستان و خط كمر قرار دهيد و قد بالاتنه جلو را از مهره برجسته پشت گردن با پشت يقه اندازه بگيريد.

///////////////

بلندي مركز پستان با پشت يقه

متر را از مهره برجسته پشت گردن تا نوك پستان قرار دهيد و بلندي مركز پستان تا پشت يقه را اندازه بگيريد ( اندازه پشت يقه). (شكل 14)

كارور پشت

دست ها را به طرف پايين نگه داريد. شخصي كه اندازه گيري را انجام مي دهد بايد دست خود را در زيربغل بگذاريد تا محل اتصال دست به بدن را كاملاً لمس كند. (شكل 16)

//////////////

دست ها را به طرف جلو ببريد و آن را به صورت زاويه دار در خط آرنج نگه داريد. متر را در نقطه اتصال دست به بدن قرار دهيد و از اين نقطه تا نقطه ديگر كارور پشت را به صورت خطي افقي اندازه بگيريد. (شكل 17)

///////////////

دور بازو

دست را به پشت ببريد و برجسته ترين قسمت بازو را اندازه بگيريد. (شكل 18)

/////////

دور آرنج

دست را بالا بياوريد و ان را خم كنيد تا زاويه اي تشكيل گردد و دور آرنج را اندازه بگيريد.

//////////////

دور مچ

دست را بالا بياوريد. دور مچ را از روي استخوان برجسته آن اندازه بگيريد. (شكل 20)

//////////////

دور گردن

متر را روي خط شانه قرار دهدي و پايين ترين قسمت دور گردن را اندازه بگيريد. (شكل 12)

/////////////

كارور جلو

دست را به پشت ببريد و روي باسن قرار دهيد. محل اتصال دست به بدن را كاملاً لمس كنيد. متر را در نقطه اتصال دست به بدن قرار دهيد، از اين نقطه تا نقطه ديگر كارور جلو را به صورت خطي افقي اندازه بگيريد. (شكل 22)

//////////////

سرشامه

متر را در خط گردن روي خط سرشانه قرار دهيد. خطي فرضي از استخوان برجسته كتف رسم كنيد تا خط شانه را قطع كند و خط سرشانه را تا اين نقطه اندازه بگيريد. (شكل 23)

///////////////

براي ترسيم الگو به روش آلماني (مولر) به اندازه هاي اصلي زير نياز داريم.

1- بلند تمام قد

2- دور پستان (سينه)

3- دور كمر

4- دور باسن

5- قد آستين.

در بخش اول نحوه اندازه گيري اندام را توضيح داده ايم كه با داشتن اندازه هاي اصلي، اندازه هاي فرعي را مي توان محاسبه كرد.

1- بلندي كف حلقه آستين = دور سينه + 5/10 سانتي متر (دور سينه بيشتر از 80 سانتي متر)

2- قد بالاتنه پشت = بلندي تمام قد- 1 سانتي متر

3- قد بالاتنه پشت تا خط باسن بزرگ= قد بالاتنه + بلند كف حلقه آستين

4- قد لباس (پيراهن و غيرو…) = قد دامن + قد بالاتنه

– قد لباس بر حسب مدل و مد روز متغير مي باشد.

5- پهناي پشت يقه = نصف دور سينه + 2 سانتي متر

6- بلندي سينه از سرشانه تا مركز سينه (نوك پستان) = دور سينه + 3 تا 5 سانتي متر

7- بلندي سينه + پشت يقه = دور سينه + 3 تا 5 سانتي متر + پهناي پشت يقه

8- قد بالاتنه جلو = قد بالاتنه پشت + 4 سانتي متر (دور سينه 80 تا 90 سانتي متر) + 5/4 سانتي متر (دور سينه 91 تا 100 سانتيمتر)

قد بالاتنه جلو = قد بالاپشت + 5/4 سانتي متر + تفاوت دور سينه (اندازه دور سينه 101 تا 110)

قد بالاتنه جلو = قد بالاتنه پشت + 5 سانتي متر + تفاوت دور سينه (اندازه دور سينه 111 تا 120 سانتي متر)

قد بالاتنه جلو = قد بالاتنه پشت + 5/5 سانتي متر + تفاوت دور سينه (اندازه دور سينه 121 تا 130 سانتي متر)

قد بالاتنه جلو = قد بالاتنه پشت + 6 سانتي متر + تفاوت دور سينه (اندازه دور بيشتر از 130 سانتي متر)

9- قد بالاتنه جلو + پشت يقه = قد بالاتنه پشت + 4 سانتي متر + پشت يقه (دور سينه 80 تا 90 سانتيمتر)

– براي سايز سايزها نيز قد بالاتنه جلو با پشت يقه با همين روش به دست مي آيد.

10- كارور پشت = دور سينه + 5/5 سانتي متر (دور سينه بيشتر از 80 سانتي متر)

11- گشادي كف حلقه آستين= دور سينه- 5/1 سانتي متر (دور سينه بيشتر از 80 سانتر متر)

12- كارور جلو = دور سينه- 4 سانتي متر (دور سينه بيشتر از 80 سانتي متر)

مقصود از تفاوت دور پستان (سينه) چيست؟

براي محاسبه قد بالاتنه جلو : تا اندازه دور سينه 100 سانتي متر تفاوت دور سينه را اضافه كنيد، ولي اندازه دور سينه بيشتر از 100 سانتي متر اندازه دور سينه را از عدد 100 كم كنيد، تفاوت دور سينه را به دست آوريد. و تفاوت دور سينه را محاسبه كنيد، و آن را به قد لاتنه جلو اضافه كنيد.

مثال 1

اندازه دور سينه : 104 سانتي متر

تفاوت دور سينه : سانتي متر 4 = 100-104

تفاوت دور سينه در اين سايز (4/0=×10) را به قد بالاتنه اضافه كنيد.

مثال 2

اندازه دور سينه : 116 سانتي متر

تفاوت دور سينه 16 = 100-116

تفاوت : 6/1 سانتي متر

مثال 3

اندازه دور سينه : 124 سانتي متر

تفاوت دور سينه : 24 = 100- 124

تفاوت : 4/2 سانتي متر

مثال 4

قد بالاتنه پشت : 40 سانتي متر

دور سينه : 94 سانتي متر

قد بالاتنه جلو = قد بالاتنه پشت + 5/4 سانتي متر

سانتي متر 5/44 = 40+5/4

توجه داشته باشيد كه اندازه دور سينه 94 سانتي متر ما بين اعداد 91 تا 100 سانتي متر قرار دارد و گشادي مجاز آن 5/4 سانتي متر می باشد.

مثال 5

قد بالاتنه پشت : 5/41 سانتي متر

دور سينه : 116 سانتي متر

قد بالاتنه جلو = قد بالاتنه پشت + 5 سانتي متر + تفاوت دور سينه

تفاوت دور سينه : 16 = 100-16

تفاوت دور سينه : 6/1 سانتي متر

سانتي متر 1/48 = 5/41+5 سانتي متر + 6/1 سانتي متر

توجه داشته باشيد كه اندازه دور سينه 116 سانتي متر ما بين اعداد 111 تا 120 سانتي متر قرار دارد و گشادي مجاز آن 5 سانتي متر می باشد.

مثال 6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قد بالاتنه پشت : 42 سانتي متر

دور سينه : 134 سانتي متر

قد بالاتنه جلو : قد بالاتنه پشت + 6 سانتي متر + تفاوت دور سينه

تفاوت دور سينه : 34=100-134

تفاوت دور سينه 4/3 سانتي متر

4/51=42+6 سانتي متر + 4/3 سانتي متر


دیدگاهتان را بنویسید